ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ exam.in.th
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


เข้าสู่ระบบ

Username : 
รหัสผ่าน : 
 
รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน
เข้าสู่การเรียนรู้ เเละการสอบวัดผล Online 

รายวิชา งานเกษตร 1 ม.1 (ง20270)
รายวิชา การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.3 (ง23101)
รายวิชา งานเกษตร 1 ม.4 (ง30270)

ครูผู้สอน
นายกฤษณะพงศ์ สงคง
ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

กุล่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เเละเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561บทความทั้งหมด


แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 15/08/2018   เข้าชม 5 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ความแตกต่างของการปลูกผักบนดินกับการปลูกโดยไม่ใช้ดิน


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 25/07/2018   เข้าชม 49 ครั้ง
การปลูกพืชไร้ดินตัวชี้วัดอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง1.1 ม.4-6/1)สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน (ง1.1 ม.4-6/2)มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/3)มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/4)มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต(ง1.1 ม.4-6/5)มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/6)ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมา ความหมายเเละความสำคัญ ข้อดีเเละข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน ม.4


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 25/07/2018   เข้าชม 161 ครั้ง
การปลูกพืชไร้ดินตัวชี้วัดอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง1.1 ม.4-6/1)สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน (ง1.1 ม.4-6/2)มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/3)มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/4)มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต(ง1.1 ม.4-6/5)มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6/6)ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลเสื้อผ้า (ม.3)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 09/07/2018   เข้าชม 600 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลเสื้อผ้าตัวชี้วัด อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง1.1 ม.3/1)ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง1.1 ม.3/2)อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง1.1 ม.3/3)สาระการเรียนรู้ความหมายและความสำคัญการดูแลรักษาเสื้อผ้าประเภทของเสื้อผ้า หลักการดูแลรักษาเสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการดูแลเสื้อผ้าสาระสำคัญ การดูแล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ(ม.3)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 29/06/2018   เข้าชม 83 ครั้ง
**************************************************ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ**************************************************กล่องนม--------------------------------------------------------ผลไม้--------------------------------------------------------กล่องทิชชู --------------------------------------------------------บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ -------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา งานเกษตร 1 (ม.1_1/2561)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 27/06/2018   เข้าชม 83 ครั้ง
คำอธิบายรายวิชาง20270 งานเกษตร1กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว เช่น ขิง ตะไคร้ พริก โหระพา ฯลฯ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเตรียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก การใช้ปุ๋ยประเภทต่างๆ การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกพืชผ

คำอธิบายรายวิชา งานเกษตร1 (ม.4/1_1/2561)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 20/06/2018   เข้าชม 58 ครั้ง
คำอธิบายรายวิชา ง30270 งานเกษตร1กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1เวลา 40 ชั่วโมงจำนวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ข้อดี ข้อเสียของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ระบบการปลูก ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต วัสดุและภาชนะปลูก การเลือกชนิดพืชปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจำหน่าย และการอนุรักษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารประเภทสำรับ(ม.3)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 20/06/2018   เข้าชม 279 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารประเภทสำรับตัวชี้วัด อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง1.1 ม.3/1)ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง1.1 ม.3/2)อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง1.1 ม.3/3)สาระการเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับประเภทของอาหารสำรับหลักการเตรียม ประกอบ จัดตกเเต่งอาหารประเภทสำรับ อาหารสำรับภาคต่างๆของไทยสาระสำคัญ อาห

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี 5 (ม.3_1/2561)


เขียนโดย salapaopao.exam.in.th   วันที่ 15/06/2018   เข้าชม 101 ครั้ง
คำอธิบายรายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพในเขตเศรษฐ
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th